Uz augšu

Pirkuma noteikumi

Preču pirkšanas–pārdošanas noteikumi interneta veikalā www.ditagrauda.com

Noteikumos lietoti termini

1.1. Pārdevējs – SIA MKDG, Reģ. Nr. 40203228628, juridiskā adrese: Meirānu iela 5, Rīga, Latvija, LV-1073, kuras preces tiek pārdotas vietnē WWW.DITAGRAUDA.COM saskaņā ar šiem Noteikumiem un kura ir atbildīga par Pircēja pasūtījuma izpildi.
1.2. Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona vai juridiska persona.
1.3. Puses – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.
1.4. Noteikumi – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi interneta veikalā WWW.DITAGRAUDA.COM, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu WWW.DITAGRAUDA.COM un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.
1.5. Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem
1.6. Pirkuma – pārdevums līgums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts preču pirkuma-pārdevuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no pasūtījuma veikšanas brīža. Noslēgta pirkuma-pārdevuma līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus, pirkuma-pārdevuma līguma nosacījumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.7. Pasūtījums – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.
1.8. Personas datu apstrādes politika – WWW.DITAGRAUDA.COM izstrādāts dokuments saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai lietojot WWW.DITAGRAUDA.COM. Pirms preču iegādes un Pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem WWW.DITAGRAUDA.COM un tiem piekrītu.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu WWW.DITAGRAUDA.COM saistītos noteikumus.
2.2. Pirkt preces WWW.DITAGRAUDA.COM ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Personas datu apstrādes politiku, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces WWW.DITAGRAUDA.COM.
2.3. WWW.DITAGRAUDA.COM ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti nākamā pirkuma laikā.
2.4. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

Preču pasūtīšana

3.1. Pircējs var pasūtīt preces WWW.DITAGRAUDA.COM vienā no šiem veidiem:
3.1.1. tiešsaistē WWW.DITAGRAUDA.COM;
3.1.2. pa tālruni.
3.2. Pasūtot preces Noteikumu 3.1.1. punktā norādītajā veidā, Pircējam WWW.DITAGRAUDA.COM sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi Pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus WWW.DITAGRAUDA.COM apstrādā Personas datu apstrādes politikā noteiktajā kārtībā.
3.3. Pasūtot preces telefoniski, Pircējs nosauc Pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamus Personas datus, kurus WWW.DITAGRAUDA.COM apstrādā Personas datu apstrādes politikā noteiktajā kārtībā un e-pasta adresi uz kuru Pārdevējs nosūta Noteikumus un Personas datu apstrādes politiku, un tiek uzskatīts, ka Pircējs ar tiem iepazinās un piekrīt. Ja Pircējs nevar nosaukt e-pasta adresi, Noteikumi un Personas datu apstrādes politika tam tiek izsniegti Pasūtījuma saņemšanas brīdī, parakstot preces saņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka Pircējs ar tiem iepazinās un piekrīt.
3.4. Kad Pircējs ir izvēlējies preci, izveidojis preču grozu, izpildījis visas pasūtījuma darbības un atzīmējis ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem WWW.DITAGRAUDA.COM un tiem piekrītu”, kā arī piekritis Personas datu apstrādes politikai, vai telefoniska Pasūtījuma gadījumā saņēmis Noteikumus un Personas datu apstrādes politiku savā e-pastā, vai ir parakstījis preces saņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts Pirkuma-pārdevuma līgums. Pasūtot preces Noteikumu 3.1.1. punktā norādītajā veidā, Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu.
3.5. Visa būtiskā informācija par preci un tās īpašībām ir dota preces aprakstā WWW.DITAGRAUDA.COM. Preces instrukcija tiek nodota Pircējam kopā ar preci.
3.6. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts WWW.DITAGRAUDA.COM un Pārdevēja datubāzē Personas datu apstrādes politikā noteiktajā kārtībā.

Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus WWW.DITAGRAUDA.COM šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Personas datu apstrādes politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

Pircēja saistības

5.1. Pircējam, izmantojot WWW.DITAGRAUDA.COM, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Personas datu apstrādes politika, nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Noliktavā, Pircējam tās jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam un WWW.DITAGRAUDA.COM ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas maksājuma veidu ar pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu, bet nav veicis apmaksu 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas datuma.
6.2. Pārdevējs izmantojot vietni WWW.DITAGRAUDA.COM, sazinās ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā.

Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
7.2. Pārdevējs un WWW.DITAGRAUDA.COM apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Personas datu apstrādes politikā un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.
7.4. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

Preču cenas, apmaksas kārtība un termini

8.1. Preču cenas WWW.DITAGRAUDA.COM norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir.
8.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):
8.2.1. ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar rēķinu;
8.2.2. skaidrā naudā preču piegādes/saņemšanas laikā;
8.2.3. izmantojot līzinga uzņēmumu piedāvāto kreditēšanas līgumu noslēgšanas pakalpojumu;
8.2.4. citos vietnē WWW.DITAGRAUDA.COM norādītajos veidos.
8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm vai saņem apstiprinājumu par pirkuma finansējumu (ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 8.2.3.–8.2.4. punktā minēto maksājuma veidu), preču pasūtījums tiek apstiprināts.
8.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja pasūtījuma veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.
8.5. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot JŪSUISTABA.LV e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

Preču piegāde

9.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri norādīti konkrētās Pārdevēja pārdodamās preces aprakstā.
9.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi mājās:
9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
9.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai. Sīkāka informācija par preču piegādi mājās pieejama
9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.
9.2.4. Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus. Uznešanas pakalpojuma nosacījumi ir pieejami
9.3. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču saņemšanu no Noliktavas, Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas pa telefonu vai e-pastu no Pārdevēja par iespēju saņemt preci, ja Pircējs ir veicis samaksu ar pārskaitījumu, vai pasūtījuma veikšanas brīža, ja Pircējs ir izvēlējies samaksu uz vietas.
9.4. Preces var saņemt ne tikai pasūtījumā norādītais saņēmējs, bet arī cita persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.
9.5. Pārdevējs piegādā preces atbilstoši preču piegādes termiņiem, kas ir norādīti preču piegādes nosacījumos. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 10.1. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.
9.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
9.7. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Noliktavā – ar WWW.DITAGRAUDA.COM vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda preces (preču) stāvoklis un jāparaksta preču nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis preču nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Noliktavā – WWW.DITAGRAUDA.COM vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.
9.8. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.
9.9. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.3. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem un preču piegādes maksu, ja tāda ir tikusi piemērota.

Tiesības atkāpties no Pirkuma līguma

10.1.Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:
10.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.
10.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs WWW.DITAGRAUDA.COM paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu (atteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit) vai, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu [email protected], vai uz adresi Mūkusalas iela 29-35, LV-1004. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas WWW.DITAGRAUDA.COM nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu un informē Pārdevēju.
10.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu.
10.2. Preču un naudas atdošanas kārtība
10.2.1. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums WWW.DITAGRAUDA.COM, Noliktavā, adrese: Mūkusalas iela 29-35, LV-1004, iepriekš sazvanoties pa tālruni: + 371 2679 3151, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
10.2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.
10.2.3. Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu 10.2.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.
10.2.4. Ja Pircējs izmanto atkāpšanās no pirkuma tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.
10.2.5. Pircējam ir jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas.
10.2.6. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Preču kvalitātes garantija

11.1. Visām Interneta veikalā WWW.DITAGRAUDA.COM piedāvātām precēm servisa apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām un tie ir 24 mēneši no pirkuma saņemšanas brīža.
11.2. Informāciju par garantijas noteikumiem atradīsiet.

Pircēja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

12.1 Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:
• novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
• apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
• attiecīgi samazina preces cenu;
• atceļ līgumu un atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu.
12.2. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
12.3. Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada Pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 12.1. punktā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:
• preces vērtību bez neatbilstības;
• neatbilstības nozīmību;
• to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.
12.4. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības Pircējam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.
12.5. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot Pircējam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
12.6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.
12.7. Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis Pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Pārdevēju, prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja šajā pantā paredzēto prasību izpildi.
12.8. Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā Pārdevējs uz sava rēķina. Ja Pārdevējs atsakās nogādāt preci, Pircējs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pārdevēja vai rēķina.
12.9. Ja preci nogādā Pircējs, Pārdevējam triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas jāatlīdzina izdevumi, kas Pircējam radušies sakarā ar preces nogādāšanu.

Atbildība

13.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot WWW.DITAGRAUDA.COM.
13.2. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

Informācijas apmaiņa

14.1. Visa saziņa saistībā ar preču iegādi, izmantojot WWW.DITAGRAUDA.COM, notiek ar WWW.DITAGRAUDA.COM starpniecību, izmantojot WWW.DITAGRAUDA.COM e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju.
14.2. WWW.DITAGRAUDA.COM šajos Noteikumos un Personas datu apstrāde politikā noteiktajā kārtībā visus ziņojumus nosūta uz Pircēja preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai īsziņu uz viņa norādīto tālruņa numuru.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

15.1. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.
15.2. Ja strīdu starp Pircēju un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam iesniegumu, kurā norāda:
1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
2) iesnieguma iesniegšanas datumu;
3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
15.3. Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts.
15.4. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).
15.5. Pārdevējs 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Pircēja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.
15.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta piektajā daļā minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
15.7. Ja pārdevējs uzskata, ka Pircēja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt Pircējam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē Pircēju šā panta piektajā daļā minētajā termiņā. Pārdevējam ir pienākums pamatot Pircēja prasījuma atteikumu.
15.8. Ja Pircēju apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.
15.9. Ja Pārdevējs nesniedz atbildi uz patērētāja iesniegumu šā panta piektajā vai sestajā daļā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja prasījumu.
15.10. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja prasījumu vai Pircēju neapmierina Pārdevēja vai piedāvātais risinājums, Pircējs ir tiesīgs vērsties:
1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: [email protected], tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv), lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
2) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;
3) tiesā.

Nobeiguma noteikumi

16.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
16.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.